Regulamin warsztatów Szkoły Makramy SNAGart

Organizatorem warsztatów jest SNAG Katarzyna Karpa, z siedzibą przy ul. Puławskiej 166/172/63, 02-670 Warszawa. Jeżeli w ogłoszeniu o wydarzeniu nie ma zawartej innej informacji, warsztaty odbywają się w pracowni SNAGart przy ul. Czapli 25, 02-781 Warszawa.

1. Uczestnictwo w warsztatach

Informacje o warsztatach publikowane są na stronie snagart.pl, na profilu na Facebooku http://facebook.com/pracowniasnagart, na Instagramie http://instagram.com/snagart.makrama, a także na profilach społecznościowych i w ogłoszeniach współorganizatorów wydarzeń.

Na warsztaty można zgłaszać się za pośrednictwem strony snagart.nakiedy.pl, przesyłając zgłoszenie emailem na kontakt@snagart.pl lub korzystając z innej formy, jeżeli wydarzenie ma współorganizatorów (wtedy informacja podawana jest przez współorganizatorów).

Prawo uczestniczenia w warsztatach mają jedynie te osoby, które wyślą w trybie określonym przez Organizatora zgłoszenie i – pod warunkiem dostępnych miejsc –  zostaną wpisane na listę uczestników, co zostanie potwierdzone drogą elektroniczną przez Organizatora.

Warunkiem wpisu na listę uczestników jest uiszczenie w wymaganym terminie i podanym przez Organizatora trybie opłaty za udział w zajęciach. Opłatę za zajęcia wnosić można za pomocą płatności elektronicznych przy zapisie w systemie rezerwacji lub (w przypadku braku takiej możliwości) przelewem na konto:

SNAG Katarzyna Karpa
06 1140 2004 0000 3502 7816 6910

2. Uczestnicy

W warsztatach makramy mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie, ale tylko pod opieką rodziców. W warsztatach, w których nazwie znajduje się sformułowanie „dla dzieci”, udział brać mogą osoby niepełnoletnie bez opieki rodziców lub opiekunów pod warunkiem wyrażenia przez rodziców lub opiekunów zgody na takie uczestnictwo.

3. Świadczenia

Organizator zapewnia wszystkie materiały potrzebne do wykonania przedmiotu warsztatów, a także wodę, herbatę, kawę.

Uczestnik warsztatów we własnym zakresie ponosi dodatkowe koszty, takie jak np. wyżywienie, koszty podróży.

4. Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa najpóźniej do dwóch dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty lub przepisanie się na inny termin zajęć. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach w terminie późniejszym niż dwa dni robocze przed datą rozpoczęcia zajęć, wniesiona opłata nie jest zwracana, ale jest możliwość przepisania się na inny termin zajęć. Rezygnacji z udziału w zajęciach można dokonać wyłącznie w formie pisemnej na adres kontakt@snagart.pl.

Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w grafiku warsztatów.

5. Dokumentacja foto i wideo

Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na fotograficzne i filmowe dokumentowanie przebiegu warsztatów w tym na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku do celów promocyjnych. Zdjęcia i filmy wykonane przez Organizatora w czasie warsztatów są jego własnością.

Organizator wyraża zgodę na publikowanie tych materiałów na prywatnych profilach uczestników w serwisach społecznościowych pod warunkiem umieszczenia przy zdjęciach informacji o źródle ich pochodzenia. Organizator nie wyraża zgody na używanie zdjęć do celów komercyjnych, a także na umieszczanie bez jego zgody zdjęć na fanpage’ach niezwiązanych z Organizatorem.

6. Przetwarzanie danych osobowych

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i nieszczęśliwe wypadki podczas warsztatów. Osoby uczestniczące w zajęciach biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników warsztatów jak również za szkody poczynione przez uczestnika podczas pobytu na warsztatach.

Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem powyższego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych

osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.

7. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Każdy uczestnik ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku – w tym celu wymagane jest przesłanie emaila z taką informacją na adres kontakt@snagart.pl lub na adres korespondencyjny siedziby firmy: ul. Pileckiego 130/18, 02-781 Warszawa. SNAG Katarzyna Karpa ma obowiązek usunięcia danych osobowych w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia. Obowiązek ten nie dotyczy danych (imię i nazwisko uczestnika), które użyte zostają do rozliczeń i ewidencji skarbowej (Księga przychodów i rozchodów lub ewidencja przychodów).